top of page
I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.outletmarro.com. Serwis prowadzi MARRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Kazimiery 18, 01 - 641 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000049203, NIP: 5252190190, REGON: 016447680, o kapitale zakładowym w wysokości: 400 000,00 zł, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: outlet@marro.com.pl;
  2. pod numerem telefonu: +48 22 832 36 37, +48 503077123;
  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego;
  4. czat dostępny na stronie Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.outletmarro.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Koszyk – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca stworzenia listy Towarów do Rezerwacji.
 7. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Rezerwacja – usługa poprzez którą Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość nabycia przez Klienta w Sklepie stacjonarnym zarezerwowanych Towarów, w liczbie i za cenę oraz przez czas określony przy dokonywaniu rezerwacji w Serwisie.
 10. Towar – produkt prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Sklep stacjonarny - sklep prowadzony przez Usługodawcę, w którym prezentowane są Towary, a także ceny i właściwości Towarów, na które Klient może złożyć Rezerwację za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do Rezerwacji Towaru, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego
 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Usługi
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 5. Klient ma możliwość kontaktu z Usługodawcą poprzez czat, dostępny na stronie Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Klientom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta okna czatu bądź opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
 6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
V. Usługa rezerwacji
 1. Klient za pośrednictwem Serwisu Internetowego ma możliwość dokonania Rezerwacji Towaru, w celu jego zakupu w Sklepie stacjonarnym.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie Usługi rezerwacji, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
 4. Dokonanie Rezerwacji jest nieodpłatne. Nie zobowiązuje Klienta do zakupu Towarów będących przedmiotem Rezerwacji.
 5. W  celu dokonania Rezerwacji należy skompletować Towary w Koszyku.
 6. Rezerwacja dokonywana jest za pośrednictwem telefonu, wiadomości elektronicznej bądź formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.
 7. Oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem telefonu, wiadomości elektronicznej bądź formularza kontaktowego stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji (dalej zwana: „Ofertą”).
 8. Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta oświadczenia Usługodawcy o przyjęciu Oferty. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przekazywane jest Klientowi poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta, najpóźniej w następnym dniu roboczym, wraz z potwierdzeniem Rezerwacji, które zawiera warunki Rezerwacji zamówionych Towarów, w tym w szczególności: Towar, ilość, cenę, termin odbioru Towarów w Sklepie stacjonarnym.
 9. W ciągu 48 godzin od złożenia oświadczenia przez Usługodawcę, o którym mowa w ppkt 8, Klient może żądać od Usługodawcy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Rezerwacji, w Sklepie stacjonarnym na warunkach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji.
 10. Zapłata za Towar objęty Rezerwacją następuje wyłącznie w Sklepie stacjonarnym w sposób akceptowany przez ten Sklep.
 11. Jeśli Towar będący przedmiotem Rezerwacji nie jest dostępny w Sklepie stacjonarnym, Usługodawca poinformuje o tym Klienta w trakcie dokonywania Rezerwacji – podczas rozmowy telefonicznej bądź poprzez zwrotną wiadomość elektroniczną wysłaną w odpowiedzi na dokonanie Rezerwacji poprzez wiadomość elektroniczną bądź formularz kontaktowy.
VI. Prawa i obowiązki Klientów
 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Użytkownik może korzystać z informacji oraz treści dostępnych dla niego w Serwisie jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania umowy o świadczenie Usług Serwisu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 1. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.
 2. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Klientów za pośrednictwem opinii  lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Klientów nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: 
MARRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Marii Kazimiery 18, 01-641 Warszawa
na adres poczty elektronicznej: outlet@marro.com.pl
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
VIII. Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.
IX. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
01. Regulamin sklepu 
02. Formularz reklamacji usługi - www.outletamarro.com
03. Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług - www.outletmarro.com
04. Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług - www.outletmarro.com
05. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies - www.outletmarro.com
bottom of page